กรุณาเลือกผู้ใช้งานเพื่อเข้าสู่ระบบ:

โทรศัพท์ +66 7428 7841

โทรสาร +66 7428 7890

ติดตามเรา

  • ไทย

เข้าสู่ระบบ

คณบดีคณะวิทยาการจัดการนำทีมผู้บริหาร และบุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมการประชุมเครือข่าย (TRBSNet) ครั้งที่ 2/2566

วันที่ 29-31 ตุลาคม 2566 รองศาสตราจารย์ธีรวัฒน์ หังสพฤกษ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วย
รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ก้องภู นิมานันท์
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณี พิมาพันธุ์ศรี
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา
นำทีมผู้บริหารและบุคลากรสายสนับสนุน ทั้ง 4 สถาบัน เข้าร่วมการประชุมเครือข่ายสถาบันการศึกษาแห่งภูมิภาคด้านบริหารธุรกิจ Thailand Regional Business School Network (TRBSNet)
โดยในปีนี้มีการจัดประชุม Working Group ด้านทรัพยากรบุคคล ด้านวิจัยและบริการวิชาการ ด้านวิชาการการเรียนการสอน และด้านพัฒนานิสิต นักศึกษา เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานระหว่าง 4 สถาบัน และมีการศึกษาดูงานร่วมกัน ณ OR Academy และธุรกิจไลฟ์สไตล์ Amazon Inspiring Campus (AICA) อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เครือข่าย TRBSNet จะมีการจัดประชุมร่วมกันทุกปี เพื่อให้คณะผู้บริหาร และบุคลากรสายสนับสนุนของแต่ละสถาบันได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอน การขยายองค์ความรู้ระหว่างเครือข่าย และนำแนวปฏิบัติที่ดีมาใช้ในการพัฒนาต่อไป
#FMSPSU #FMS #PSU
#TRBSNet