กรุณาเลือกผู้ใช้งานเพื่อเข้าสู่ระบบ:

โทรศัพท์ +66 7428 7841

โทรสาร +66 7428 7890

ติดตามเรา

  • ไทย

เข้าสู่ระบบ

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จัดโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อสอบราชการและการฝึกงานกับสำนักงานข่าวกรองแห่งชาติ

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จัดโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อสอบราชการและการฝึกงานกับสำนักงานข่าวกรองแห่งชาติ
วันที่ 5 มีนาคม 2567 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ ได้จัดโครงการพัฒนานักศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยในครั้งนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการฝึกงาน หัวข้อ “เตรียมความพร้อมเพื่อสอบราชการและการฝึกงานกับสำนักงานข่าวกรองแห่งชาติ” โดยโดย รองศาสตราจารย์ธีรวัฒน์ หังสพฤกษ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ได้กล่าวต้อนรับ ทีมวิทยากร ที่ให้เกียรติมาบรรยาย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับนักศึกษา โดยกิจกรรม ครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากร สำนักข่าวกรองแห่งชาติด้านบริหาร ประกอบด้วย
– คุณวีรศักดิ์ ทิพย์มณเฑียร รองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติด้านบริหาร
– คุณอารมณ์ สุขขา ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ
– คุณปานชนก ปานมณี นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ส่วนแผนงานและงบประมาณ สำนักอำนวยการ.
– คุณณพัชร สิทธิบุศย์ เลขานุการท่านรองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ ด้านบริหาร
กิจกรรมดังกล่าวเน้นสาระความรู้ ประสบการณ์
การสอบราชการ รวมไปถึงโอกาสและความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของสำนักข่าวกรองแห่งชาติ เพื่อเปิดโลกทัศน์ให้นักศึกษาได้รู้จักหน่วยงานราชการในระดับชาติที่อยู่ในระบบราชการของไทย ซึ่งสำนักข่าวกรองแห่งชาติ เป็นหน่วยงานกลางของประเทศในการประสานกิจการข่าวกรอง และเสนอนโยบายรวมถึงมาตรการในด้านข่าวกรองและการต่อต้านข่าวกรอง การรักษาความปลอดภัยภาคพลเรือต่อนายกรัฐมนตรี สภาความมั่นคงแห่งชาติ รวมถึงหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ อันจะเป็นประโยชน์แก่นักศึกษา สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ได้ในอนาคต
กิจกรรม : สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ภาพ ข่าว: งานเทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ (ประชาสัมพันธ์)