กรุณาเลือกผู้ใช้งานเพื่อเข้าสู่ระบบ:

โทรศัพท์ +66 7428 7841

โทรสาร +66 7428 7890

ติดตามเรา

  • ไทย

เข้าสู่ระบบ

นักศึกษาจากประเทศเบลเยียม ร่วมกิจกรรม FMS International Week 2024 ณ คณะวิทยาการจัดการ

นักศึกษาจากประเทศเบลเยียม ร่วมกิจกรรม FMS International Week 2024 ณ คณะวิทยาการจัดการ
วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2567 รองศาสตราจารย์ธีรวัฒน์ หังสพฤกษ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มอบหมายให้ ดร.รุชดี บิลหมัด รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันอามีนา บอสตัน อลี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและวิเทศสัมพันธ์, Mr.Arno Immelman ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ, อาจารย์กาญจนาถ จงภักดี รักษาการผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาการจัดการและความเป็นผู้ประกอบการ (หลักสูตรนานาชาติ) และ Mr. Shebley Haslan Abdul Majid Foreign Expert ให้การต้อนรับ อาจารย์และนักศึกษาจาก Haute Ecole Ephec ราชอาณาจักรเบลเยียม จำนวน 20 คน เข้าร่วมโครงการ International Week 2024 ระหว่าง วันที่ 4-18 มีนาคม 2567 ซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งเน้นจัดกิจกรรมทางวิชาการที่ส่งเสริมการสร้างบรรยากาศความเป็นนานาชาติ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ศึกษาและยอมรับความแตกต่างทางวัฒนธรรมเพื่อมุ่งสู่ความเป็นประชากรโลก (Global Citizen) อีกทั้งเพื่อให้ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน โดยโครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 1 ของคณะวิทยาการจัดการว่าด้วยการสร้างชุมชนนักบริหารจัดการ ว่าด้วยการพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนสู่นักบริหารมืออาชีพและมีความสามารถในการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Executive Community and Lifelong Learning) และยังเป็นการสร้างบรรยากาศและสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการด้านการบริหารจัดการทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ
นอกจากนี้ ในวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2567 คณะวิทยาการจัดการ ได้นำผู้เข้าร่วมโครงการเยี่ยมชมในบรรยากาศและธุรกิจย่านเมืองเก่าสงขลา เช่น Titan Project Space และ SAN ดำเนินธุรกิจโดย ศิษย์เก่า คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตร BBA
On March 4, 2024, Associate Professor Theerawat Hungsapruek, Dean of the Faculty of Management Sciences, assigned Dr. Ruchdee Binmad, Associate Dean for Academic and International Affairs, to represent him in welcoming FMS’s honorable guest from HAUTE ECOLE EPHEC, Belgium for the “FMS International Week 2024”. Together with Dr. Ruchdee was Assistant Professor Dr. Wanamina Bostan Ali, Assistant Dean for Quality Development and International Relations, Mr. Arno Immelman, Assistant Dean for International Affairs, Miss Kanchanat Chongphakdi, Head, Master of Bachelor of Business Administration Program Management and Entrepreneurship (International Program), and Mr. Shebley Haslan Abdul Majid, Foreign Expert.
The objective of this auspicious program is to strengthen and add values to the internationalization environment of the faculty as well as to allow participants to embrace cultural amalgamation and practice intercultural communication.
Additionally, this program witnessed knowledge exchange and sharing among participants in a positive ambience. This aligns with the Strategy 1 of the Faculty of Management Sciences, which focuses on building a managerial community and developing the competencies of learners into professional managers with lifelong learning abilities (Executive Community and Lifelong Learning). Furthermore, it aims to create an environment and support academic management activities in both national and international levels.
On March 5, 2024, the Faculty of Management Science the Belgian’s delegates was taken for a road trip to experience themselves the true atmosphere and business activities in the old town of Songkhla especially The San, a well known scent shop in Songkhla owned by the former student of the FMS. They also visited “Titan Project Space and SAN”.
กิจกรรม : วิเทศสัมพันธ์,หลักสูตร BBA
ภาพ ข่าว: TLI งานเทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ (ประชาสัมพันธ์)