กรุณาเลือกผู้ใช้งานเพื่อเข้าสู่ระบบ:

โทรศัพท์ +66 7428 7900

โทรสาร +66 7428 7890

ติดตามเรา

  • ไทย

เข้าสู่ระบบ

ทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระยะสั้น ณ สาธารณรัฐมาเลเซีย

ด้วยสำนักงานเลขาธิการ UMAP (UMAP IS) กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาผู้สนใจเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระยะสั้น UMAP Discovery Camp 2020

ภายใต้หัวข้อ Uniquely Malaysia: The Color of Culture ระหว่างวันที่ 3 – 14 สิงหาคม 2563 ณ Universiti Kebangsaan Malaysia สาธารณรัฐมาเลเซีย

คุณสมบัติผู้สมัคร :
1. เป็นนักศึกษาอายุระหว่าง 18 – 23 ปี
2. มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในระดับดี
3. มีผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ (TOEIC 650, TOELF 61 iBT/ 173 CBT / 500 PBT,IELTS: 5.0)
4. สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายนอกเหนือไปจากที่โครงการฯ ดูแลรับผิดชอบ (ค่าเดินทางระหว่างประเทศค่าประกันสุขภาพ ค่าประกันอุบัติเหตุ ค่าใช้จ่ายส่วนตัว)
5. มีทัศนคติที่ดีและกระตือรือร้นในการเข้าร่วมโครงการ
6. มีสุขภาพร่างการแข็งแรงและพร้อมที่จะเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆตลอดระยะเวลาของโครงการ
7. จะต้องได้รับใบอนุญาตให้เข้าประเทศมาเลเซียตามระเบียบที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐมาเลเซีย

เอกสารประกอบการสมัคร :
1. ใบ Transcript ฉบับภาษาอังกฤษ
2. ผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ
3. ประวัติส่วนตัวโดยย่อ (Resume)

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดโปรแกรมได้ที่ :
http://umap.org/programs/summer/ และ http://www.ukm.my/pha/umap

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ : 
งานวิเทศสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ
หมายเลขโทรศัพท์ 074-287-841
อีเมล kornkanok.k@psu.ac.th