กรุณาเลือกผู้ใช้งานเพื่อเข้าสู่ระบบ:

โทรศัพท์ +66 7428 7900

โทรสาร +66 7428 7890

ติดตามเรา

  • ไทย

เข้าสู่ระบบ

ประชาสัมพันธ์ BLCU Summer Online Programs

Beijing Language and Culture University (BLCU) สาธารณรัฐประชาชนจีน ประชาสัมพันธ์ BLCU Summer Online Programs ประกอบด้วยวิชาต่างๆเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมจีน อาทิ Regular Chinese Courses, Chinese Panorama, Business Chinese Course, HSK5 Preparation Course รวมถึง Customized Courses for individuals or groups โดยเป็นการเรียนแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM, WeChat, Ding Talk, VooV Meeting ซึ่งมีค่าธรรมเนียมการเรียนในแต่ละวิชา ตั้งแต่ 2,400-7,400 หยวน โดยมีขั้นตอนการสมัคร ดังนี้

  1. สมัครทางออนไลน์ ที่ http://lxs.blcu.edu.cn/StusSystem/ หรือส่งเอกสารการสมัครไปยัง zhaosh2@blcu.edu.cn
  2. สอบ Placement Test: นศ. จะได้รับ registration number และ link สำหรับสอบ placement test ทางอีเมล์
  3. 3.เข้าร่วม Live stream demo classes: หลังจากที่นศ.เข้าร่วมสอบ placement test และได้รับผลการสอบแล้ว นศ.จะถูกแบ่งเป็นกลุ่ม และให้ นศ. สแกน QR code เพื่อเข้าร่วม Live stream demo classes
  4. ชำระค่าธรรมเนียมการเรียน
  5. เริ่มเรียน

ผู้สนใจสามารถสมัครได้โดยตรง ภายในระยะเวลาที่แต่ละรายวิชากำหนด

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://admission.blcu.edu.cn/en/2020/0525/c1217a2108/page.htm