กรุณาเลือกผู้ใช้งานเพื่อเข้าสู่ระบบ:

โทรศัพท์ +66 7428 7841

โทรสาร +66 7428 7890

ติดตามเรา

  • ไทย

เข้าสู่ระบบ

คณะวิทยาการจัดการ ม.อ. สร้างความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์

คณะวิทยาการจัดการ ม.อ. สร้างความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 รองศาสตราจารย์ธีรวัฒน์ หังสพฤกษ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วย นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ในการดำเนิน “ด้านการเรียนการสอน สหกิจศึกษา และการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน” ระหว่าง คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กับ สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยมี ดร.รุชดี บิลหมัด รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ และคณะผู้บริหาร คณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วย นายวิชานัน นิวาตจินดา รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า และนางนุชพันธ์ กฤษณามระ ผู้อำนวยการกองดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ร่วมเป็นสักขีพยาน
ความร่วมมือทางวิชาการครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อร่วมกันพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนในสาขาที่แต่ละฝ่ายมีความถนัดเชี่ยวชาญ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติงานจริงระหว่างเรียน ส่งเสริมวิชาการ การผลิตผลงานวิชาการในรูปแบบต่างๆ ร่วมศึกษา ค้นคว้าวิจัย การสร้างนวัตกรรมทางสังคม ตามบริบทของพื้นที่ และพัฒนากำลังคนของประเทศให้สามารถเรียนรู้ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ด้านวิชาการเกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าให้สอดคล้องกับพื้นที่และกลุ่มเป้าหมาย ให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงเป็นที่มาในการลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ โดยจัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ ZOOM
ข่าว: งานจัดการศึกษา
ภาพ: TLI (งานเทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้)