กรุณาเลือกผู้ใช้งานเพื่อเข้าสู่ระบบ:

โทรศัพท์ +66 7428 7841

โทรสาร +66 7428 7890

ติดตามเรา

  • ไทย
  • อังกฤษ

เข้าสู่ระบบ

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

บัณฑิตศึกษาวิทยาการจัดการ

          คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ดำเนินการสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ตั้งแต่ พ.ศ. 2532 โดยเปิดรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเป็นหลักสูตรแรก คือหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(M.B.A.) ภาคพิเศษ ต่อมา ปี พ.ศ. 2535 ได้เปิดสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (M.P.A) ภาคพิเศษ และได้ขยายการเปิดสอนระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (M.P.A.) ภาคพิเศษ ไปยังวิทยาเขตตรัง ในปี พ.ศ. 2542 และเปิดสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (M.P.A.) ภาคปกติ ในปี พ.ศ. 2543 จากนั้นได้เปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (นานาชาติ) ภาคพิเศษ และระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ในปี พ.ศ. 2552, หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว ภาคพิเศษ ในปี พ.ศ. 2553, หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ ในปี พ.ศ. 2554, หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต ภาคปกติ ในปี พ.ศ. 2556 และหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ภาคพิเศษ ในปี พ.ศ. 2558 ตามลำดับ โดยคณะวิทยาการจัดการ มีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งหมด 7 หลักสูตร โดยปิดหลักสูตร จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว ภาคพิเศษ ในปีการศึกษา 2557 และหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ภาคพิเศษ ในปีการศึกษา 2563

ปัจจุบันคณะวิทยาการจัดการ จึงมีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 5 หลักสูตร ดังนี้

ระดับปริญญาเอก จำนวน 1 หลักสูตร คือ
          หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ระดับปริญญาโท จำนวน 5 หลักสูตร ได้แก่
         1. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
         2. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (นานาชาติ)
         3. หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต
         4. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
         เดิมหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มีโครงสร้างการบริหารงานแบบแยกรายหลักสูตร ดำเนินการภายใต้สังกัดภาควิชา แต่ในปัจจุบันคณะวิทยาการจัดการ มีแนวคิดในการปรับโครงสร้างการบริหารงานและโครงสร้างการทำงานของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาขึ้นใหม่ โดยรวมหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ทั้ง 6 หลักสูตร เข้าด้วยกัน และจัดตั้งหน่วยงานใหม่ คือ “บัณฑิตศึกษาวิทยาการจัดการ(โครงการจัดตั้ง)” โดยมีรองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาและพัฒนาดิจิทัล เป็นหัวหน้าหน่วยงาน มีภารกิจหลัก คือ ประสานงานในการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา รักษามาตรฐานการศึกษาและประกันคุณภาพการศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนการค้นคว้าวิจัย และทำหน้าที่ในการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ตลอดจนการบริหารงานด้านพัสดุและการเงินของหลักสูตรให้เป็นไปตามระเบียบพัสดุฯ และยังคงระบบการบริหารงานโดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณบดีคณะวิทยาการจัดการ