กรุณาเลือกผู้ใช้งานเพื่อเข้าสู่ระบบ:

โทรศัพท์ +66 7428 7900

โทรสาร +66 7428 7890

ติดตามเรา

  • ไทย

เข้าสู่ระบบ

แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนและการสอบ ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ประกาศคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนและการสอบ ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563

สืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคจากเชื้อไวรัส COVID-19 ที่เกิดขึ้นในวงกว้างจึงทำให้มีผลกระทบต่อการศึกษาของนักศึกษา และเพื่อให้การจัดการศึกษาในสภาวะวิกฤตนี้ดำเนินการต่อไปนี้ได้และลดผลกระทบต่อนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการจึงกำหนดแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนและการสอบในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ตามเอกสารที่แนบนี้