กรุณาเลือกผู้ใช้งานเพื่อเข้าสู่ระบบ:

โทรศัพท์ +66 7428 7841

โทรสาร +66 7428 7890

ติดตามเรา

  • ไทย

เข้าสู่ระบบ

ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานคณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2566

ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานคณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2566
วันที่ 2 มีนาคม 2567 งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน คณะวิทยาการจัดการ ภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2566 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบัญชี และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ และใช้วิชาความรู้ที่ศึกษามาทางด้านทฤษฎีประยุกต์นำไปสู่การประยุกต์ใช้ในการฝึกงาน และการใช้ชีวิตนอกรั้วมหาวิทยาลัย และได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ลภัสวัฒน์ ศุภผลกุลนันทร์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กล่าวเปิดโครงการและให้โอวาท สำหรับนักศึกษาที่จะเตรียมตัวออกฝึกงาน และมีการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “เตรียมตัวอย่างไรให้พร้อมในการฝึกงาน ” โดยคุณมาศสุภา นาคสิงห์ หัวหน้าฝ่ายข่าว นักสื่อสารมวลชนชำนาญการ ฝ่ายข่าว สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ และการเตรียมความพร้อมสู่โลกของการทำงาน การปรับตัว และการทำงานร่วมกับผู้อื่น
กิจกรรม : งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ภาพ ข่าว: งานเทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ (ประชาสัมพันธ์)