กรุณาเลือกผู้ใช้งานเพื่อเข้าสู่ระบบ:

โทรศัพท์ +66 7428 7841

โทรสาร +66 7428 7890

ติดตามเรา

  • ไทย

เข้าสู่ระบบ

กิจกรรมวันสหกิจศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ประจำปี 2567

กิจกรรมวันสหกิจศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ประจำปี 2567
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ จัดโครงการวันสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 ณ ห้อง FMS 3409 อาคารวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการจัดการ โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ธีรวัฒน์ หังสพฤกษ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กล่าวเปิดงาน และมอบนโยบายการสนับสนุนส่งเสริมให้นักศึกษาออกสหกิจศึกษาด้วยความมุ่งมุ่น ที่จะเรียนรู้และฝึกประสบการณ์การด้านการทำงานในสถานประกอบการจริง และมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ลภัสวัฒน์ ศุภผลกุลนันทร์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดงาน ชี้แจงให้ข้อมูลนักศึกษาที่เข้าร่วม ความสำคัญของการเรียนในแผนสหกิจศึกษา ซึ่งส่งผลให้นักศึกษามีทักษะด้าน CWIE (Cooperative and Work Integrated Education) เป็นการนำองค์ความรู้ทั้งหมดจากการเรียน นำมาปรับใช้ในการฝึกสหกิจศึกษาเพื่อเติมเต็มทักษะก่อนการทำงานจริง การจัดกิจกรรมครั้งนี้ เป็นเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างรุ่นพี่ที่ออกสหกิจศึกษา มาร่วมแลกเปลี่ยน มุมมอง และเล่าประสบการณ์การฝึกสหกิจศึกษา ให้กับรุ่นน้องที่ลงทะเบียนเข้าร่วมการฝึกสหกิจศึกษาได้เห็นภาพมากยิ่งขึ้น