ข่าวทั่วไป

ข่าวคณะวิทยาการจัดการ

ข่าวพัสดุ

FMS@PSU Channel SAP

 “Exploring Global Opportunities with SAP” 

     คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตระหนักถึงบทบาทและความสำคัญของเทคโนโลยีที่มีต่อความสำเร็จในการประกอบอาชีพของนักศึกษาในอนาคตดังนั้น ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป คณะได้มีการนำโปรแกรม SAP มาใช้ในการเรียนการสอน โดยได้ดำเนินการจัดโครงการ “Exploring Global Opportunities with SAP” ไปแล้วนั้น สำหรับการนำโปรแกรม SAP มาใช้ในการเรียนการสอน เพื่อให้นักศึกษาได้เห็นความสำคัญของโปรแกรม SAP ในการสร้างโอกาสสำหรับการทำงาน สำหรับนักศึกษา และเป็นการบูรณาการการเรียนการสอน สร้างโอกาสในการทำงานในองค์กรระดับชั้นนำของประเทศและระดับสากลให้กับนักศึกษาของคณะ ฯ

 FMS@PSU Channel

  

หลักสูตรระดับปริญญาตรี
 

 

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

 

Faculty Activities

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการจัดตั้งศูนย์เครือข่ายด้านการศึกษาไมซ์ในภูมิภาค

MICE Academic Cluster

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ฯ

EdPEx

MOU 4 สถาบันภูมิภาค |28 Nov2017

MOU 4 สถาบันฯ

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ธนาคารยูโอบี ฯ

MOU ธนาคารยูโอบี ฯ