กรุณาเลือกผู้ใช้งานเพื่อเข้าสู่ระบบ:

โทรศัพท์ +66 7428 7841

โทรสาร +66 7428 7890

ติดตามเรา

  • ไทย

เข้าสู่ระบบ

ต้อนรับผู้แทนจาก Management and Science University (MSU) ประเทศมาเลเซีย สู่คณะวิทยาการจัดการ

วันที่ 08 มีนาคม 2567 รองศาสตราจารย์ธีรวัฒน์ หังสพฤกษ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันอามีนา บอสตัน อลี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วย Mr.Arno lmmelman ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ เป็นตัวแทนให้การต้อนรับผู้แทนจาก Management and Science University (MSU) ประเทศมาเลเซีย สู่คณะวิทยาการจัดการ ผู้แทนจาก MSU นำโดย Associate Professor Dr. Forbis Ahamed Senior Lecturer พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษา จำนวน 23 ท่าน ผู้แทนจาก MSU ได้รับฟังการบรรยายเกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตรของ คณะวิทยาการจัดการ ตลอดจนความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับองค์กรและสถาบันต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ อีกทั้งได้หารือถึงความร่วมมือในอนาคต การแบ่งปันความรู้และความเชี่ยวชาญ งานวิจัยตลอดจนการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ในโอกาสนี้นักศึกษาจาก MSU ได้เข้าร่วมกิจกรรมจากชุมนุมศิลปวัฒนธรรม คณะวิทยาการจัดการ เพื่อเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของประเทศไทย
————————————–
On March 08, 2024, Associate Professor Theerawat Hungsapruek, Dean of the Faculty of Management Sciences, assigned Assistant Professor Dr. Wanamina Bostan Ali, Assistant Dean for Quality Development and International Relations, represented him to welcome our delegates from Management and Science University (MSU), Malaysia along with Mr.Arno Immelman, Assistant Dean for International Affairs in welcoming delegates from the Management and Science University (MSU), Malaysia to the Faculty of Management Sciences (FMS). The delegates from MSU were headed by Associate Professor Dr. Forbis Ahamed Senior Lecturer along with 23 Lecturers and Students. MSU’s delegates were briefed on overall FMS international programs and courses as well as international collaboration and partnership with universities and corporate organizations. Several matters were discussed, especially on future collaboration, programs (PhD, MBA International Program), knowledge and expertise sharing, as well as student exchange. And Joining activities from FMS Thai Culture Club to learn about the beautiful culture and traditions of Thailand.
กิจกรรม : วิเทศสัมพันธ์
ภาพ ข่าว: TLI งานเทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ (ประชาสัมพันธ์)