กรุณาเลือกผู้ใช้งานเพื่อเข้าสู่ระบบ:

โทรศัพท์ +66 7428 7841

โทรสาร +66 7428 7890

ติดตามเรา

  • ไทย

เข้าสู่ระบบ

โครงการออมเงินและเครดิตบูโรสำคัญอย่างไร

วิชาเอกการเงินและการลงทุน จัดโครงการออมเงินและเครดิตบูโรสำคัญอย่างไร
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 วิชาเอกการเงินและการลงทุน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ ร่วมกับ สมหวัง เงินสั่งได้ บริษัท ไฮเวย์ จำกัด จัดโครงการออมเงินและเครดิตบูโรสำคัญอย่างไร ณ ห้อง FMS 3209 อาคารวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการจัดการ โดยได้เกียรติจาก
รองศาสตราจารย์ธีรวัฒน์ หังสพฤกษ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กล่าวเปิดโครงการในครั้งนี้ การจัดโครงการออมเงินและเครดิตบูโรสำคัญอย่างไร เป็นการอบรมบรรยายเรื่องเนื้อหาผลิตภัณฑ์และวิธีการใช้บริการของ กอช. และความสำคัญของเครดิตบูโรกับชีวิตประจำวัน ให้นักศึกษาวิชาเอกการเงินและการลงทุน เสริมทักษะความรู้ ประสบการณ์ นอกห้องเรียน จากวิทยากร ทีมงาน บริษัท ไฮเวย์ จำกัด ในการถ่ายทอด องค์ความรู้ ศาสตร์สาขาความรู้พื้นฐานสำหรับนักศึกษาวิชาเอกการเงินและการลงทุน