กรุณาเลือกผู้ใช้งานเพื่อเข้าสู่ระบบ:

โทรศัพท์ +66 7428 7900

โทรสาร +66 7428 7890

ติดตามเรา

  • ไทย

เข้าสู่ระบบ

สื่อสารองค์กร

เกี่ยวกับเรา

คณะทำงานสื่อสารองค์กร

หน่วยประชาสัมพันธ์

หน่วยประชาสัมพันธ์

ออกแบบและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบ
บันทึกภาพถ่ายกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารหรือกิจกรรมต่างๆผ่านทุกช่องทาง
ดูแลระบบเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์ของคณะ
งานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

หน่วยวิเทศสัมพันธ์

หน่วยวิเทศสัมพันธ์

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

งานจัดการศึกษา

งานจัดการศึกษา

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

งานพัฒนานักศึกษาและส่งเสริมการทำงาน

งานพัฒนานักศึกษาและส่งเสริมการทำงาน

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

สาขาวิชาเอกการจัดการ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

สาขาวิชาเอกการจัดการ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

สาขาวิชาการบัญชี

สาขาวิชาการบัญชี

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

งานบัณฑิตศึกษาวิทยาการจัดการ

งานบัณฑิตศึกษาวิทยาการจัดการ

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

งานเทคโนโลยี และนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้

งานเทคโนโลยี และนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

งานวิจัย นวัตกรรม และพันธกิจเพื่อสังคม

งานวิจัย นวัตกรรม และพันธกิจเพื่อสังคม

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

งานกายภาพและระบบนิเวศ

งานกายภาพและระบบนิเวศ

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

ภารกิจ/โครงสร้าง/ข้อมูลต่างๆ

ภารกิจ

สื่อสารองค์กร

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยประชาสัมพันธ์

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยวิเทศสัมพันธ์

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

งานจัดการศึกษา

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

งานพัฒนานักศึกษาและส่งเสริมการทำงาน

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

สาขาวิชาเอกการจัดการ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

สาขาวิชาการบัญชี

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

งานบัณฑิตศึกษาวิทยาการจัดการ

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

งานเทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

งานวิจัย นวัตกรรม และพันธกิจเพื่อสังคม

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

งานกายภาพและระบบนิเวศ

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

โครงสร้าง

ข้อมูลต่างๆ