กรุณาเลือกผู้ใช้งานเพื่อเข้าสู่ระบบ:

โทรศัพท์ +66 7428 7841

โทรสาร +66 7428 7890

ติดตามเรา

  • ไทย

เข้าสู่ระบบ

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2566 การทำความเข้าใจมุมมองทางจิตวิทยา : การสร้างอาชีพที่มีจริยธรรม (Building an Ethical Career)

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2566 การทำความเข้าใจมุมมองทางจิตวิทยา : การสร้างอาชีพที่มีจริยธรรม (Building an Ethical Career) ในวันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30-11.30 น. ณ ห้องประชุมเพิ่มทรัพย์ คณะวิทยาการจัดการ
ภายในงานมีกิจกรรมการบรรยายเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทำความเข้าใจมุมมองทางจิตวิทยา : การสร้างอาชีพที่มีจริยธรรม (Building an Ethical Career) โดยมี ดร.เครือมาศ ชาวไร่เงิน อาจารย์ประจำสาขาวิชาสังคม วัฒนธรรมและการพัฒนามนุษย์ คณะศิลปศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยาย