กรุณาเลือกผู้ใช้งานเพื่อเข้าสู่ระบบ:

โทรศัพท์ +66 7428 7841

โทรสาร +66 7428 7890

ติดตามเรา

  • ไทย
  • อังกฤษ

เข้าสู่ระบบ

หลักสูตรนานาชาติ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

หลักสูตรนานาชาติ

สาขาวิชาที่เปิดรับ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาเอกการจัดการและความเป็นผู้ประกอบการ (หลักสูตรนานาชาติ)

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (นานาชาติ)