กรุณาเลือกผู้ใช้งานเพื่อเข้าสู่ระบบ:

โทรศัพท์ +66 7428 7841

โทรสาร +66 7428 7890

ติดตามเรา

  • ไทย

เข้าสู่ระบบ

โครงการศึกษาความต้องการผู้มีส่วนได้เสียเพื่อพัฒนาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต

สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ นำโดยอาจารย์อรอนงค์ สัตยารักษ์ ประธานหลักสูตรบัญชีบัณฑิต จัดโครงการศึกษาความต้องการผู้มีส่วนได้เสียเพื่อพัฒนาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2566 และวันที่ 7 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุม ก.215 และผ่านโปรแกรม zoom โดยมีตัวแทนศิษย์เก่า – ศิษย์ปัจจุบันของหลักสูตรบัญชีบัณฑิตเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป