กรุณาเลือกผู้ใช้งานเพื่อเข้าสู่ระบบ:

โทรศัพท์ +66 7428 7841

โทรสาร +66 7428 7890

ติดตามเรา

  • ไทย
  • อังกฤษ

เข้าสู่ระบบ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

ประธานวิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

อาจารย์พัลลภัช เพ็ญจำรัส

วุฒิการศึกษา :

Master of Business Administration, Prince of Songkla University Thailand, 2002

ความเชี่ยวชาญ :

– Logistics Entrepreneur
– Export-Import Management
– Tourism Logistics Management

ข้อมูลติดต่อ :

+66-7428-7932
pallapat.p@psu.ac.th
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ
ผลงานที่นำเสนอในที่ประชุมวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม
อาจารย์อาลาวี ลาเต๊ะ

วุฒิการศึกษา :

Master of Engineering (Logistics and Supply Chain Engineering), Prince of Songkla University, Thailand, 2561

ความเชี่ยวชาญ :

– การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
– การจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลัง
– การวางแผนการขนส่งในระบบสารสนเทศ

ข้อมูลติดต่อ :

+66-7428-7883
alawee.l@psu.ac.th
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ

Alawee Lateh*,Sakesun Suthammanon,Nikorn Sirivongpisal(2018)Solving a Vehicle Routing Problem with Time Window for Transportation Service Planning for Elderly People: A Case Study of Hatyai District Songkhla Province,Princess of Naradhiwas University Journal,117-131 pg.

 

อาลาวี ลาเต๊ะ*, เสกสรร สุธรรมานนท์, นิกร ศิริวงศ์ไพศาล. 2560. การกำหนดทำเลที่ตั้งในการให้บริการขนส่งสำหรับผู้สูงอายุเพื่อเดินทางไปยังโรงพยาบาล กรณีศึกษา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา. การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (ThaiVCML 2017) ครั้งที่ 17. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 19 – 23 ตุลาคม 2560. หน้า 591-597

 

วนัฐฌพงษ์ คงแก้ว,อาลาวี ลาเต๊ะ,ธนิต พงษ์พันธ์,นฤมล โชติช่วง และกนกวรรณ บัวคีรี(2561). การจำลองสถานการณ์ระบบการให้บริการลูกค้าในโรงอาหารของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. การประชุมวิชาการการวิจัยดาเนินงานแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561.23-24 เมษายน 2561 ชลบุรี.หน้า 33-38

ผลงานที่นำเสนอในที่ประชุมวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม

– ไม่มีข้อมูล –

ดร. ดนุพล ทิพย์พงศ์

วุฒิการศึกษา :

PhD (Business and Management), University of Nottingham, 2023
MSc (Logistics and Supply chain management), University of Portsmouth, 2013
BBA (Management), Prince of Songkla University, 2012

ความเชี่ยวชาญ :

– Humanitarian logistics management
– Logistics management in healthcare
– Operations management

ข้อมูลติดต่อ :

+66-7428-7871
danuphon.t@psu.ac.th
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ

Tippong, D., Petrovic, S., & Akbari, V. (2022). A Review of Applications of Operational Research in Healthcare Coordination in Disaster Management. European Journal of Operational Research, 301(1), 1-17.

 

Tippong, D., Suttipun, M., Keawwilai, A., Rattanachan, S., Meerungruang, S. Limphanudom, W., & Jomthanachai S. (2020). Relationships between sufficiency economy philosophy and business performance using balanced scorecard: a case study of logistics business in southern thailand. ABAC Journal, 40(4), 98-113.

ผลงานที่นำเสนอในที่ประชุมวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม

Moonsri, K., & Tippong, D. (2023) Ambulance Routing for Multiple Patient Transportation, paper reviewed and presented at The Conference of Industrial Engineering Network (IE NETWORK 2023), Chonburi, Thailand, 11 – 12 May.

Tippong, D., Petrovic, S., & Akbari, V. (2022). Collaboration in healthcare for resilience improvement during disasters, paper reviewed and presented at the 48th EURO Working Group on Operational Research Applied to Health Services (ORAHS), Bergamo, Italy, 17 – 22 July.

 

Tippong, D., Petrovic, S., & Akbari, V. (2022). Collaborative response for healthcare resilience improvement in disasters, paper reviewed and presented at the 32nd EURO Conference, Espoo, Finland, 3 – 6 July.

 

Tippong, D., Petrovic, S., & Akbari, V. (2019). Healthcare resilience improvement using collaborative care during disruption, paper reviewed and presented at Health Challenge Thailand 2019, London, United Kingdom, 28 – 30 June.

 

Operations management for improving the local business performance. The case study of Pakro, Songkhla Thailand. ISBN 978-616-271-253-1

ดร.สุริยันต์ จอมธนชัย

วุฒิการศึกษา :

M.E. (Industrial Management), Prince of Songkla University, 2015

ความเชี่ยวชาญ :

– การจัดการโลจิสติกส์

ข้อมูลติดต่อ :

+66-7428-7876
suriyan.j@psu.ac.th
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ
ผลงานที่นำเสนอในที่ประชุมวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยู กาญจนสุวรรณ

วุฒิการศึกษา :

Ph.D. (Supply Chain & Logistics), RMIT University Australia, 2560
– Certified Supply Chain Professional (CSCP), APICS
– Certified Logistics Transportation and Distribution (CLTD), APICS

ความเชี่ยวชาญ :

– Agricultural logistics and Supply chain management
– Port management
– Lean Six Sigma

ข้อมูลติดต่อ :

+66-7428-7933
sarunyoo.k@psu.ac.th
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ
ผลงานที่นำเสนอในที่ประชุมวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม
อาจารย์ปาลิดา สุทธิชี

วุฒิการศึกษา :

Master of Engineering (Logistics and Supply Chain Engineering), Prince of Songkla University

ความเชี่ยวชาญ :

– การจัดการโลจิสติกส์
– การจัดการการดำเนินงาน
– การจำลองเหตุการณ์ด้านโลจิสติกส์

ข้อมูลติดต่อ :

+66-7428-7916
suttishe.p@gmail.com
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ

ปาลิดา สุทธิชี, วนัฐฌพงษ์ คงแก้ว และ นิกร ศิริวงศ์ไพศาล. (2562). “การจำลองสถานการณ์การขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกข้ามพรมแดนไทย-มาเลเซีย กรณีศึกษา ด่านศุลกากรสะเดา จังหวัดสงขลา”. วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร, 13 (2) : 1-12

ผลงานที่นำเสนอในที่ประชุมวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม

– ไม่มีข้อมูล –

อาจารย์พริดา วิภูภิญโญ

วุฒิการศึกษา :

Msc. (Logistics and Supply Chain), Asian Institute of Technology, Thailand, 2015

ความเชี่ยวชาญ :

– Supply Chain contracts
– Digital Supply Chain

ข้อมูลติดต่อ :

+66-7428-7912
parida.w@psu.ac.th
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ

Wipoopinyo, P. (2018). The localization of trading fruits: the case of transaction between Hatyai and Sadao area, Songkhla, Thailand. Journal of Management Sciences, 36(2), 87-112.

ผลงานที่นำเสนอในที่ประชุมวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม

– ไม่มีข้อมูล –