กรุณาเลือกผู้ใช้งานเพื่อเข้าสู่ระบบ:

โทรศัพท์ +66 7428 7900

โทรสาร +66 7428 7890

ติดตามเรา

  • ไทย

เข้าสู่ระบบ

TCAS 65

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ข้อปฏิบัติ การสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ ผ่านระบบ ZOOM TCAS รอบที่ 1

คลิ๊กที่ Link เพื่ออ่านรายละเอียด

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

All Timeline TCAS'65

ข้อปฏิบัติ การสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ ผ่านระบบ ZOOM TCAS รอบที่ 1

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

รอบที่ 1 : Portfolio

โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี

โครงการส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรม บำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม

โครงการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ ที่มีผลงาน ``สิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว``

โครงการรับนักเรียนเรียนดีและนักเรียนต่างชาติ

เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตร สาขาการจัดการ (ภาษาอังกฤษ)

โครงการรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

BBA Major

รับสมัครนักเรียนเรียนดีและนักเรียนต่างชาติเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา
ในคณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการ (ภาษาอังกฤษ) ประจำปีการศึกษา 2564
VDO TCAS'65
High School Tour Campus