กรุณาเลือกผู้ใช้งานเพื่อเข้าสู่ระบบ:

โทรศัพท์ +66 7428 7900

โทรสาร +66 7428 7890

ติดตามเรา

  • ไทย

เข้าสู่ระบบ

TCAS 64

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ข้อปฏิบัติ การสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ ผ่านระบบ ZOOM TCAS รอบที่ 1

คลิ๊กที่ Link เพื่ออ่านรายละเอียด

คลิ๊กที่นี่  https://www.facebook.com/tcasfmspsu/posts/171655821423605

All Timeline TCAS'64

ข้อปฏิบัติ การสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ ผ่านระบบ ZOOM TCAS รอบที่ 1

คลิ๊กที่นี่  https://www.facebook.com/tcasfmspsu/posts/171655821423605

รอบที่ 1 : Portfolio

โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี

BIS MK FIN LGM MICE ACC HRM BBA PA

โครงการส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรม บำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม

BIS MK LGM PA MICE FIN HRM BBA ACC

โครงการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ ที่มีผลงาน ``สิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว``

FIN

โครงการรับนักเรียนเรียนดีและนักเรียนต่างชาติ

เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตร สาขาการจัดการ (ภาษาอังกฤษ)

BBA

โครงการรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

LGM-Thai Banner-04-LGM-05 LGM-Eng Banner-04-LGM-05-eng

BBA Major

รับสมัครนักเรียนเรียนดีและนักเรียนต่างชาติเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา
ในคณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการ (ภาษาอังกฤษ) ประจำปีการศึกษา 2564

รอบที่ 2 : โควตา

โครงการคัดเลือกนักเรียนใน 14 จังหวัดภาคใต้

เข้าศึกษาโดยวิธีรับตรง (โควตาภูมิภาค)

BIS-MK-FIN HRM-BBA ACC-PA LGM-MICE

โครงการรับนักศึกษาภายใต้ห้องเรียนวิทยาศาสตร์

โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (วมว.)

BIS-MK-FIN-BBA-ACC LGM-PA-MICE-HRM

โครงการความร่วมมือกับมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ

และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.)

BIS-MK-MICE-HRM-ACC LGM BBA PA

โครงการคัดเลือกนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ใน 14 จังหวัดภาคใต้

เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (โควตาภูมิภาค) ประจำปีการศึกษา 2564 (TCAS รอบที่ 2)

ACC-LSM-MICE

รอบที่ 3 : รับตรงร่วมกัน

รอบที่ 4 : Direct Admission

VDO TCAS'64
High School Tour Campus