Print
Category: งานกิจการนักศึกษา
Hits: 2045

ทุนการศึกษาคณะวิทยาการจัดการ

ทุนการศึกษาคณะวิทยาการจัดการ

วัตถุประสงค์
เพื่อให้นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ด้านการเงิน ได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนในมหาวิทยาลัยฯและสามารถบรรลุเป้าหมายของการเรียนโดยเท่าเทียมกัน คณะวิทยาการจัดการจึงได้จัดสรรเงินจากงบประมาณเงินรายได้ของคณะวิทยาการจัดการ เพื่อมอบเป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา ดังรายการละเอียดต่อไปนี้

1. คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา
1.1 เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 คณะวิทยาการจัดการที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
1.2 มีผลการศึกษาเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป
1.3 มีความประพฤติดี
1.4 เป็นผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
1.5 ไม่อยู่ระหว่างการรับโทษทางวินัยนักศึกษา
1.6 ไม่อยู่ระหว่างการลาพักการศึกษา
1.7 ไม่ได้รับทุนอื่นใด ยกเว้นเงินกู้ยืม กยศ.
2.หลักฐานประกอบการสมัคร
2.1 ใบสมัครขอรับทุน
2.2 รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
2.3 ใบแสดงผลการศึกษา
2.4 ใบแสดงผลการลงทะเบียนเรียน 
2.5 สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารไทยพานิชย์ สาขา ม.อ.
3.การรับสมัครและการคัดเลือก
- รับและส่งใบสมัคร 2 สัปดาห์แรกของการเปิดภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 
ที่ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ในวัน เวลา ราชการ ( จันทร์ – ศุกร์เวลา 08.30 น. - 16.30 น.)

4. การได้รับทุนการศึกษา
- นักศึกษาจะได้รับการจัดสรรทุนการศึกษาตามความจำเป็นและความขาดแคลนทุนทรัพย์โดยจัดสรรเป็นทุนการศึกษารายปีหรือทุนการศึกษาต่อเนื่อง โดยอยู่ในการพิจารณาของคณะกรรมการกิจการนักศึกษา
5.การพิจารณาคัดเลือก
- พิจารณาคัดเลือกโดยคณะกรรมการกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ 
6.ช่องการติดตามข่าวสารด้านทุนการศึกษา
1. Website คณะวิทยาการจัดการ
2. Facebook : กิจการนักศึกษา วจก. ม.อ.
3. บอร์ดประชาสัมพันธ์ฝ่ายกิจการนักศึกษา

เงินยืมฉุกเฉินเพื่อการศึกษา

เงินยืมฉุกเฉินเพื่อการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการได้จัดบริการเงินยืมฉุกเฉินเพื่อการศึกษา สำหรับนักศึกษาที่มีความจำเป็นกะทันหันโดยยืมได้ครั้งละไม่เกิน 2,000 บาท และชำระคืนภายในระยะเวลา 1 เดือน หากเกินกำหนดจะต้องจ่ายค่าปรับวันละ 1 บาท และเมื่อชำระคืนหมดแล้วนักศึกษาสามารถยืมเงินเพื่อเหตุฉุกเฉินได้อีกโดยไม่จำกัดจำนวนครั้งในการยืม

หลักฐานประกอบแบบฟอร์มการยืมเงิน (เฉพาะครั้งแรก) ดังนี้
1.สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา 1 ชุด
2.สำเนาใบแสดงผลการศึกษาล่าสุด 1 ชุด (นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ใช้ใบ รบ.ม.6)
3.ใบแสดงผลการลงทะเบียนเรียน

วันเวลายืมเงินฉุกเฉิน
นักศึกษาสามารถติดต่อขอยืมเงินฉุกเฉินเพื่อการศึกษาได้ที่ฝ่ายกิจการนักศึกษาในวัน เวลา ราชการ 
( จันทร์ – ศุกร์เวลา 08.30 น. - 16.30 น.)

ใบสมัครเงินยืมฉุกเฉินเพื่อการศึกษา
- ขอรับโดยตรงที่ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ในวัน เวลา ราชการ 
( จันทร์ – ศุกร์เวลา 08.30 น. - 16.30 น.)

ทุนทำงานแลกเปลี่ยน

ทุนทำงานแลกเปลี่ยน คณะวิทยาการจัดการ

เป็นทุนการศึกษาที่นักศึกษาต้องทำงานภายในหน่วยงานต่างๆ ของคณะวิทยาการจัดการ โดยมีค่าตอบแทน
ชั่วโมงละ 30 บาท ทำไม่เกิน 100 ชั่วโมง ต่อภาคการศึกษาปกติ
หมายเหตุ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สามารถสมัครทุนทำงานฯ ได้เมื่อศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาที่ 2 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2- 4 สามารถสมัครทุนทำงานฯ ได้ทุกภาคการศึกษา โดยสมัครที่ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ (ชั้น 1)
คุณสมบัติ
1.1 เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 คณะวิทยาการจัดการที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี 
1.2 มีผลการศึกษาเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป
1.3 มีความประพฤติดี
หลักฐานในการสมัครขอรับทุน
1. ขอรับใบสมัครได้ที่ฝ่ายกิจการนักศึกษา 
2. สำเนาผลการเรียนเฉลี่ยสะสม GPA. ไม่ต่ำกว่า 2.00 จำนวน 1 ชุด
3. รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
4. ใบแสดงผลการลงทะเบียนเรียน 
วันเวลารับสมัคร
- ทุนการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ รับสมัครภายใน 2 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาที่ 1 
และภาคการศึกษาที่ 2 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สามารถเริ่มสมัครได้เมื่อตนเองศึกษาอยู่ในภาคดการศึกษาที่ 2