งานกิจการนักศึกษา ประกอบด้วยภาระงานต่าง ๆ ได้แก่ สวัสดิการและพัฒนานักศึกษา  ด้านพัฒนาผู้นำและกิจกรรมนักศึกษา ด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์

งานกิจการนักศึกษา