บุคลากรหน่วยงาน ศูนย์พัฒนานวัตกรรมด้านการบริหารจัดการ (Management Innovation Development Center: MIDC)

  

นางสาวกัลยา หนูหมาน
พนักงานธุรการ (เลขานุการ)
0-7428-7949 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

รับผิดชอบ
- โครงการ SMEs


บุคลากรหน่วยงาน Set IC

  

นางวัชรี จรูญวงศ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
0-7428-7953

 

รับผิดชอบ
- โครงการ Set IC