รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานกิจการนักศึกษา

  

นางนงลักษณ์ ชูพูล
นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ชำนาญการพิเศษ
0-7428-7828 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

รับผิดชอบ
- กำกับ ดูแล งานกิจการนักศึกษา
- ให้คำปรึกษาแนะแนว 

นางอนันตา สุระคำแหง
นักวิชาการอุดมศึกษา
0-7428-7829 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

รับผิดชอบ
- วินัยนักศึกษา
- สมัครงาน
- สวัสดิการนักศึกษา

นางสาววารินทร์ รามฤทธิ์
นักวิชาการอุดมศึกษา
0-7428-7829 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

รับผิดชอบ
- ทุนการศึกษา
- ศิษย์เก่าสัมพันธ์
- แผนธุรกิจ / รางวัล

นายนัฐวุฒิ จินดาวงศ์
นักวิชาการอุดมศึกษา
0-7428-7950 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

รับผิดชอบ
- สโมสรนักศึกษา / ชุมนุม / กิจกรรม / โครงการ