นางเรืองรุ้ง ชีวรัชชานนท์
ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน
0-7428-7839 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

รับผิดชอบ
- ทุนการศึกษาบัณฑิตศึกษา
- ทุนสนับสนุนวิจัย
- บัณฑิตศึกษา
- สนับสนุนการตีพิมพ์

นายวุฒิพงศ์ หว่านดี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
0-7428-7840 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

รับผิดชอบ
- วารสารวิทยาการจัดการ
- อบรมการวิจัย
- ประชุมวิชาการ