รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าหน่วยบริหารการศึกษา

นางสาวทิพวรรณ ปิ่นทองพันธ์
นักวิชาการอุดมศึกษา
0-7428-7825 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

รับผิดชอบ
หลักสูตร/ Tell Me More PSU English Test โครงการพัฒนาด้านวิชาการนักศึกษา / โครงการงานบริการการศึกษา /ย้ายสาขา / ย้ายคณะ / เทียบโอนรายวิชา /เว็บไซต์งานบริการการศึกษา / ระบบสารสนเทศงานบริการการศึกษา