บุคลากร ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์

  

นางสาวอาจารี จิตนุราช
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
0-7428-7846 E-mail :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

รับผิดชอบ
- เอกสารอิเลกทรอนิกส์ E-doc
- งานเอกสารภาควิชา
- ประกันคุณภาพ


  

นางจำนรรจ์ โคตโน
ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน
0-7428-7847 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

รับผิดชอบ
- TQF มคอ.
- ทะเบียนหนังสือ
- งานเอกสารภาควิชา / ฝึกงาน