บุคลากร ภาควิชาการบัญชี

  

นางสาวอมรรัตน์ บิลระโอ๊ะ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
0-7428-7844 E-mail :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

รับผิดชอบ
-หลักสูตร (มคอ. 2 – 7)
-การประกันคุณภาพ
-กิจกรรมนักศึกษา


  

นางสาวอรวรรณ เอียดทอง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
0-7428-7844 E-mail :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

รับผิดชอบ
- สหกิจศึกษา / ฝึกงาน
- โครงการ/กิจกรรม ภาควิชา