คณะวิทยาการจัดการ

ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาบริการทัวร์ โครงการศึกษาดูงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หลักสูตรระดับปริญญาตรี
 

 

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

 

 

Faculty Activities

โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้สร้างสรรค์ | FMS SLC

ศูนย์เรียนรู้สร้างสรรค์

กิจกรรม MICE ON TOUR ตอน Live Concert Production

MICE ON TOUR

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2560

การประเมินคุณภาพภายใน

พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

พิธีมอบทุนการศึกษา 2561