ภาควิชาบริหารธุรกิจ (Department of Business Administration)
      จัดการเรียนการสอนทางด้านบริหารธุรกิจ สำหรับหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต และยังรับผิดชอบสอนวิชาพื้นฐานทางการบริหารธุรกิจให้แก่หลักสูตรอื่น ๆ ในมหาวิทยาลัยด้วย หลักสูตรที่เปิดสอนจำนวน 7 สาขาวิชา


หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
1. สาขาวิชาการเงิน
     ศึกษาเกี่ยวกับการบริหารการเงิน หลักการลงทุน การบริหารสินเชื่อ การวิเคราะห์หลักทรัพย์ การบริหารสถาบันการเงิน การเงินระหว่างประเทศ การบริหารโครงการธุรกิจ สัมมนาทางการเงิน

2. สาขาวิชาการตลาด
    ศึกษาเกี่ยวกับการบริหารการตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค การวิจัยตลาด การบริหารการขาย การวิเคราะห์เชิงปริมาณสำหรับการตลาด กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด นโยบายผลิตภัณฑ์ราคา การตลาดสินค้าระหว่างประเทศ ปัญหาการตลาด การสื่อสารทางการตลาด กลยุทธ์การตลาดเพื่อการแข่งขัน การบริหารการขาย

3. สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
    ศึกษาเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การติดต่อสื่อสารทางธุรกิจ การวางแผนอัตรากำลัง ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ จริยธรรมทางธุรกิจ

4. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
    ศึกษาเกี่ยวกับพื้นฐานระบบสารสนเทศ การโปรแกรมเชิงตรรกะและโครงสร้างข้อมูล การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์และออกแบบระบบ การบริหารโครงการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ การฝึกงานระบบสารสนเทศ

5. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
    ศึกษาเกี่ยวกับการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน การวิเคราะห์เชิงปริมาณสำหรับการจัดการโลจิสติกส์ การขนส่งและการกระจายสินค้า การวางแผนอุปสงค์และสินค้าคงคลัง การบริหารการจัดหา การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ ธุรกิจพาณิชยนาวี การฝึกงานทางด้านโลจิสติกส์ การจัดการคลังสินค้า กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์ สัมมนาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

6. สาขาวิชาการจัดการประชุมนิทรรศการและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล
    ศึกษาเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นในอุตสาหกรรมไมซ์ การจัดการประชุมและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล ความรู้เบื้องต้นในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว การจัดการนิทรรศการ โลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมไมซ์

7. สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
    ศึกษาเกี่ยวกับการจัดการองค์กรธุรกิจ พฤติกรรมองค์การ การบริหารการเงิน การบริหารการตลาด ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ การตัดสินใจทางการบริหาร การจัดการเปรียบเทียบ สัมมนาปัญหาการจัดการทางธุรกิจ การจัดการธุรกิจขนาดย่อม