ภาควิชาการบัญชี (Department of Accountancy) 
        จัดการเรียนการสอนทางด้าน บัญชี สำหรับหลักสูตรบัญชีบัณฑิต เพื่อผลิตบัณฑิตไปประกอบวิชาชีพบัญชี เช่น ผู้ทำบัญชี ผู้สอบบัญชี และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชี หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
         ศึกษาเกี่ยวกับหลักการบัญชี การบัญชีกลาง การบัญชีชั้นสูง การบัญชีต้นทุน การบัญชีธนาคาร การบัญชีรัฐบาล การบัญชีภาษีอากร การสอบบัญชี ปัญหาการสอบบัญชี ระบบสารสนเทศทางการบัญชี การวางแผนและควบคุมกำไร การวิจัยทางการบัญชี