คณาจารย์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอกสาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

 

รองศาสตราจารย์พรชัย ลิขิตธรรมโรจน์

วุฒิการศึกษา : รป.ม.,(รัฐประศาสนศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534
เบอร์โทรศัพท์ : 0-7428-7879
อีเมลล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ความเชี่ยวชาญ
- การบริหารงานคลังสาธารณะ
- การบริหารทรัพยากรมนุษย์
- พฤติกรรมองค์กร
- อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑามณี ตระกูลมุทุตา

วุฒิการศึกษา : ปร.ด. (การจัดการ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2555
เบอร์โทรศัพท์ : 0-7428-7803
อีเมลล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ความเชี่ยวชาญ

- การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
- พฤติกรรมองค์กร
- การบริหารทรัพยากรมนุษย์

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คณน ไตรจันทร์

วุฒิการศึกษา : ปร.ด.(บริหารธุรกิจ),มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2548
เบอร์โทรศัพท์ : 0-7428-7845
อีเมลล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ความเชี่ยวชาญ

- ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์
- ความเหนื่อยหน่ายในการทำงาน
- การบริหารทรัพยากรมนุษย์

 

ดร.อิศรัฏฐ์ รินไธสง  

วุฒิการศึกษา : วท.ด. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์)                                      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร, 2543
เบอร์โทรศัพท์ : 0-7428-7847
อีเมลล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ความเชี่ยวชาญ

- สถิติเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์และเทคนิคการวิเคราะห์เชิงปริมาณขั้นสูง
- พฤติกรรมศาสตร์/ภาวะผู้นำ
- ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์

 

ดร.วิษณุพงษ์ โพธิพิรุฬห์ 

วุฒิการศึกษา : Ph.D.(Public Management and Organizational Behavior)        
State University of New York at Albany, U.S.A., 2014
เบอร์โทรศัพท์ :0-7428-7869  ,  089-669-4997
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ความเชี่ยวชาญ

- พฤติกรรมองค์กร
- ความยุติธรรมในองค์กร/ความไร้อารยะในองค์กร
- แรงจูงใจและจิตสาธารณะ
- การบริหารทรัพยากรมนุษย์
- องค์การและการจัดการ
- ภาวะผู้นำ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพร  คุณวิชิต

วุฒิการศึกษา : Ph.D. in Public Administration (Public Management & 
Emergency Management) University of North Texas, USA (2013)
เบอร์โทรศัพท์ :0-7428-7803 และ 093-758-0808
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ความเชี่ยวชาญ

- การจัดการภัยพิบัติ (Disaster Management)
- การจัดการวิกฤตการณ์ (Emergency Management)
- การลดความเสี่ยงภัยพิบัติ (Disaster Risk Reduction)
- การสร้างความสามารถในการฟื้นกลับจากภัยพิบัติ
- สำหรับเมืองและชุมชน (Community Resilience)
- การบริหารความต่อเนื่องขององค์กรภาครัฐในภาวะ
- วิกฤต (Continuity of Operations in Public Sector)
- การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจสำหรับภาคเอกชน
   (Business Continuity Management)

 

ดร.ฤๅชุตา  เทพยากุล

วุฒิการศึกษา : Ph.D.in Management, Prince of Songkla University        
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เบอร์โทรศัพท์ :0-7428-7865
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ความเชี่ยวชาญ

- การบริหารทรัพยากรมนุษย์
- องค์การและการจัดการ