คณาจารย์ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการประชุมนิทรรศการและการท่องเที่ยว เพื่อเป็นรางวัล

 

ประธานหลักสูตร
ดร.ทรงสิน ธีระกุลพิศุทธิ์ 

วุฒิการศึกษา : Doctor of Philosophy Tourism and MICE Management,
Western Sydney University Australia, 2019
เบอร์โทรศัพท์ : 0-7428-7904
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ความเชี่ยวชาญ
- Business Tourism
- Hotel Management
- Muslim-friendly MICE Amenities
- Hospitality and Customer Service Standards.

ดร.วันอามีนา  บอสตันอลี

วุฒิการศึกษา : Doctor of Business Administration (MIS), Victoria University Melbourne Australia, 2017                
เบอร์โทรศัพท์ : 0-7428-7907
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ความเชี่ยวชาญ
- Business Management
- Business Research
- International Business
- Organization Management
- Strategic Management
- Tourism Management
- Management of Information
  System
- ASEAN Youth Affairs

 

ดร.พัชราภรณ์  บุญเลื่อง

วุฒิการศึกษา : Ph.D. (Tourism Management),
 Griffith University, Australia (2017)                
เบอร์โทรศัพท์ : 0-7428-7903
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ความเชี่ยวชาญ
- Corporate Social Responsibility
- Tourism and hotel management
- Local community perceptions
- MICE

 

อาจารย์ธนิถา แสงวิเชียร (ลาศึกษาต่อ)


วุฒิการศึกษา : บธ.ม. (การจัดการการท่องเที่ยว)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2555

เบอร์โทรศัพท์ :0-7428-7939
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. http://thanithasa wix.com/aj-golf

ความเชี่ยวชาญ
- Hotel & Tourism
- Business Events Management

 

อาจารย์ณัฐกานต์ รัตนพันธุ์

วุฒิการศึกษา : ศ.ม. (การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว),
มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2551

เบอร์โทรศัพท์ :0-7428-7906
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ความเชี่ยวชาญ
- Sustainable  Tourism

 

อาจารย์ดวงธิดา พัฒโน 

วุฒิการศึกษา : Master of tourism Management,
Curtin University of Techonology, Australia, 2547.

เบอร์โทรศัพท์ : 074-28-7926
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ความเชี่ยวชาญ
- การจัดการการท่องเที่ยว
- การจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน
- การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
- อุตสาหกรรมบริการ
  (การโรงแรม การบริการการท่องเที่ยว)
- คุณภาพการบริการ