คณาจารย์ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการตลาด

ประธานหลักสูตร
อาจารย์ลภัสวัฒน์ ศุภผลกุลนันทร์


วุฒิการศึกษา : บธ.ม.(การตลาด), ม.รังสิต, 2549
เบอร์โทรศัพท์ :0-7428-7917
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ความเชี่ยวชาญ

- ที่ปรึกษาและการพัฒนาตลาด
- การวางแผนการตลาด
- การจัดและบริหารงานโครงสร้างองค์กร
- การตลาดอสังหาริมทรัพย์

รองศาสตราจารย์ ดร.ศศิวิมล สุขบท

วุฒิการศึกษา : Ph.D.(Marketing) Universiti Utara Malaysia, 2558
เบอร์โทรศัพท์ :0-7428-7927
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ความเชี่ยวชาญ

- การตลาด
- การตลาดโลก
- การตลาดสินค้าเกษตร
- ธุรกิจเกษตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกื้อกูล สุนันทเกษม

วุฒิการศึกษา : บธ.ม.(บริหารธุรกิจ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2532
เบอร์โทรศัพท์ :0-7428-7902
http://www.mktclass.com/
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ความเชี่ยวชาญ

- การตลาด
- การบริหารการขาย
- การขายตรง

 

ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.ธีรศักดิ์ จินดาบถ

วุฒิการศึกษา : กต.ด.(การตลาด), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550
เบอร์โทรศัพท์ :0-7428-7929
http://www.clickableclassroom.com
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ความเชี่ยวชาญ

- จิตวิทยาผู้บริโภค
- การตลาดดิจิทัล
- การตลาดเพื่อสังคม

ดร.สุนันทา เหมทานนท์ 

วุฒิการศึกษา : Ph.D. (Marketing), Monash University} Australia}, 2557
เบอร์โทรศัพท์ : 0-7428-7930
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ความเชี่ยวชาญ

- กลยุทธ์การตลาด
- Dynamic Capabilities
- Business Marketing

ดร.สุมนา ลาภาโรจน์กิจ

วุฒิการศึกษา : Ph.D.(Marketing and Strategy) Cardiff University, U.K., 2554
เบอร์โทรศัพท์ :0-7428-7934
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ความเชี่ยวชาญ

- Marketing & Strategy
- Consumer Behavior
- Brand Community
- Branding

 

อาจารย์เยาวเรศ เลขะกุล พรหมอินทร์

วุฒิการศึกษา : M.B.A.(Marketing), City University, USA, 2538
เบอร์โทรศัพท์ :0-7428-7937
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ความเชี่ยวชาญ

- การตลาด

 

 

อาจารย์กันต์ฤทัย ชาญชัยชูจิต (ลาศึกษาต่อ)

วุฒิการศึกษา : M.A. (Marketing), University of Hertfordshire, U.K., 2552
เบอร์โทรศัพท์ : 0-7428-7871
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ความเชี่ยวชาญ

- การตลาด