คณาจารย์ หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

ประธานหลักสูตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วชิราภรณ์ จันทร์โพธนุกุล

วุฒิการศึกษา : บธ.ม.(สารสนเทศเพื่อการจัดการ), ม.สยาม, 2539
เบอร์โทรศัพท์ :0-7428-7923
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ความเชี่ยวชาญ

- การจัดการโลจิสติกส์

อาจารย์ดนุพล ทิพย์พงศ์ (ลาศึกษาต่อ)

วุฒิการศึกษา : MSc (Logistics and Supply chain management),
University of Portsmouth, 2556
เบอร์โทรศัพท์ :0-7428-7912
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ความเชี่ยวชาญ
- Logistics Management
- Inventory Management
- Operation Management

 

ดร.ไพโรจน์  ชัยจีระธิกุล
Dr.Pairoj  Chaichiratikul

วุฒิการศึกษา : Ph.D.(Logistics) Imperial College London, UK
เบอร์โทรศัพท์ : -
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

MBA (International Program) Lecturer,
Department of Business Administration, Faculty of Management Sciences, Prince of Songkla University (Hatyai Campus), Thailand, 90110

 

ความเชี่ยวชาญ
อยู่ระหว่างจัดทำข้อมูล

 

อาจารย์พัลลภัช เพ็ญจำรัส

วุฒิการศึกษา : บธ.ม. (บริหารธุรกิจ), ม.สงขลานครินทร์, 2545
เบอร์โทรศัพท์ :0-7428-7932
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ความเชี่ยวชาญ
- Shipping
- Logistics
- Supply Chain
- Port Management

 

 

อาจารย์พริดา วิภูภิญโญ (ลาศึกษาต่อ)

วุฒิการศึกษา : M.Sc. (Logistics and Supply Chain Management), Asian Institute of Technology (AIT), 2555
เบอร์โทรศัพท์ :0-7428-7924
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ความเชี่ยวชาญ
อยู่ระหว่างจัดทำข้อมูล

 

 

   

อาจารย์สุริยันต์ จอมธนชัย

วุฒิการศึกษา : วศ.ม. การจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | กจ.ม.สาขาการจัดการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มหาวิทยาลัยบูรพา
เบอร์โทรศัพท์ : 0-7428-7875

E-mail :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ความเชี่ยวชาญ
- Industrial Logistics

 

 

ดร.ศรัณยู กาญจนสุวรรณ 

วุฒิการศึกษา : Ph.D. (Supply Chain & Logistics), RMIT University Australia, 2561
เบอร์โทรศัพท์ : 0-7428-7933
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ความเชี่ยวชาญ
- Discrete-event simulation
- Agricultural logistics and
   supply chain management
- Cold chain management