คณาจารย์ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

ประธานหลักสูตร
อาจารย์รุชดี  บิลหมัด

วุฒิการศึกษา : M.Phil.( Computer  Science) Christ  University, India, 2554
เบอร์โทรศัพท์ : -
E-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ความเชี่ยวชาญ
- Soft Security
- Trust Management
- Reputation Systems
- Multi-Agent Systems

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรวัฒน์ หังสพฤกษ์

วุฒิการศึกษา : วท.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร์), ม.สงขลานครินทร์, 2541
เบอร์โทรศัพท์ :0-7428-7933
E-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ความเชี่ยวชาญ
- คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

- ระบบสารสนเทศ
- เทคโนโลยีสารสนเทศ

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริญญา เชาวนาศัย

วุฒิการศึกษา : M.S. (Economices(Planning and Policy)), 
 Northeastern University, USA, 2526
เบอร์โทรศัพท์ :0-7428-7934
โฮมเพจ : http://vclass.mgt.psu.ac.th/~parinya
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ความเชี่ยวชาญ
- Educational Technology

- Higher Education
- Educational Leadership and Management

                

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิราวรรณ สำอางศรี

วุฒิการศึกษา :  วท.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร์), ม.สงขลานครินทร์, 2541
เบอร์โทรศัพท์ :0-7428-7915
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ความเชี่ยวชาญ
- Management Information System

ดร.อารีย์ ลิ้มวุฒิไกรจิรัฐ

วุฒิการศึกษา :Ed.D. (Applied  Educational Study), Oklahoma State University USA, 2552
เบอร์โทรศัพท์ :0-7428-7899
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ความเชี่ยวชาญ
- Business Statistics
- Computer Applications in Business

 

ดร.ณัฐธิดา สุวรรณโณ

วุฒิการศึกษา : Ph.D. (Computer and Mechanical Information System Engineering), University of Yamanashi , Japan, 2550
เบอร์โทรศัพท์ :0-7428-7935
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ความเชี่ยวชาญ
- Data Mining

- Information Retrieval
- Information System for Tourism

 

ดร. จันทวรรณ ปิยะวัฒน์

วุฒิการศึกษา  : Ph.D. (Information systems), 
 University of Maryland, Baltimore County, USA, 2545
เบอร์โทรศัพท์ :0-7428-7931
E-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ความเชี่ยวชาญ
- การพัฒนาระบบสารสนเทศ
- การจัดการความรู้

 

อาจารย์อรรถพร หวังพูนทรัพย์ (ลาศึกษาต่อ)

วุฒิการศึกษา : วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2546

เบอร์โทรศัพท์ :0-7428-7891
E-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ความเชี่ยวชาญ
อยู่ระหว่างจัดทำข้อมูล