คณาจารย์  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

ประธานหลักสูตร
อาจารย์กาญจนาถ  จงภักดี

วุฒิการศึกษา  : M.A. (Human Resource Management),Middlesex University, 2556
เบอร์โทรศัพท์ :0-7428-7911
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ความเชี่ยวชาญ
- การจัดการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธินี   ฤกษ์ขำ

วุฒิการศึกษา  : Ph.D (Human Resource Development) 
University of Minnesota, USA, 2553
เบอร์โทรศัพท์ :0-7428-7920
E-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ความเชี่ยวชาญ
- Human Resource Development
- Human Resource Management

 

ดร. พัฒนิจ โกญจนาท

วุฒิการศึกษา : พบ.ด.(การบริหารการพัฒนา), สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2540
เบอร์โทรศัพท์ :0-7428-7925
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ความเชี่ยวชาญ

- การจัดการ

 

ดร.กุลกานต์  เมเวส

วุฒิการศึกษา :  Ph.D. (Management), RMIT University Australia, 2557
เบอร์โทรศัพท์ : 0-7428-7936
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ความเชี่ยวชาญ
- การจัดการ
- CSR
- Occupational Psychology

 

ดร.ดรณีกร  สุปันตี

วุฒิการศึกษา : Ph.D.(Human Resource Manament),Griffith University,Australia, 2015
เบอร์โทรศัพท์ : 0-7428-7928
E-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ความเชี่ยวชาญ
- Corporate Social Responsibility

- Organizational Commitment
- Employee Benefits

 

ดร.ศิรินุช  ลอยกุลนันท์

วุฒิการศึกษา  : Ph.D.(Management International Business and Strategy) 
University of Reading UK, 2015
เบอร์โทรศัพท์ : 0-7428-7918
E-mail :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ความเชี่ยวชาญ
- การจัดการ

- ธุรกิจระหว่างประเทศ
- ความสามารถในการแข่งขัน

 

ดร.ณติกา  ไชยานุพงศ์ 

วุฒิการศึกษา : Doctor of Philosophy Organizational Psychology Alliant International University, USA
เบอร์โทรศัพท์ : 0-7428-7871
E-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ความเชี่ยวชาญ
- Organizational Psychology
- Business Management

 

อาจารย์สุพิชชา เอกอุรุ

วุฒิการศึกษา  : MLitt (International Business Management), 
 University of St Andrews, 2556
เบอร์โทรศัพท์ :0-7428-7916
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ความเชี่ยวชาญ
- ธุรกิจระหว่างประเทศ

- ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม