คณาจารย์  หลักสูตรบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการเงิน

ประธานหลักสูตร
ดร.กลางใจ แสงวิจิตร

วุฒิการศึกษา : DBA. (Finance) Alliant International University, U.S.A., 2557
เบอร์โทรศัพท์ : 0-7428-7894
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

ความเชี่ยวชาญ

- การเงินเชิงพฤติกรรม
- การเงินส่วนบุคคล
- การประกันภัย
- งบลงทุน
- Real Options

ดร.ธนาวุธ แสงกาศนีย์

Ph.D (Management Sciences),Universite Montpellier ll france, 2551
เบอร์โทรศัพท์ : 0-7428-7897
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ความเชี่ยวชาญ

- การเงิน
- การลงทุน
- บริหารธุรกิจ

อาจารย์พรทิพย์ จิระธำรง

วุฒิการศึกษา : บธ.ม (บริหารธุรกิจ), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2542
เบอร์โทรศัพท์ : 0-7428-7919
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ความเชี่ยวชาญ

- Corporate Finance
- Personal Finance
- Quantitative Analysis in Finance 
- Import-Export Finance

อาจารย์พเนิน อินทะระ

วุฒิการศึกษา : บธ.ม. (การเงิน),สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2552
เบอร์โทรศัพท์ : 0-7428-7895
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ความเชี่ยวชาญ

- การบริหารการเงิน
- การลงทุน

     

อาจารย์ภูมิ  ชี้เจริญ

วุฒิการศึกษา : MSc Finance, University of Portsmouth 
เบอร์โทรศัพท์ : 0-7428-7882
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ความเชี่ยวชาญ

- Investment
- Stock  Momentum
- Personal Finance

 

อาจารย์ศรรสนีย์  สังข์สุวรรณ                                                                                                             

วุฒิการศึกษา : วท.ม. สาขาการกำกับดูแลกิจการ สถาบันจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เบอร์โทรศัพท์ : 0-7428-7874
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ความเชี่ยวชาญ

- Corporate Govenance