คณาจารย์ สาขาวิชาการจัดการ (ภาษาอังกฤษ)

ผู้อำนวยการหลักสููตร
ดร.กุลกานต์  เมเวส

วุฒิการศึกษา :  Ph.D. (Management), RMIT University Australia, 2557
เบอร์โทรศัพท์ : 0-7428-7936
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ความเชี่ยวชาญ
- การจัดการ
- CSR
- Occupational Psychology

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธินี   ฤกษ์ขำ

วุฒิการศึกษา  : Ph.D (Human Resource Development) 
University of Minnesota, USA, 2553
เบอร์โทรศัพท์ :0-7428-7920
E-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ความเชี่ยวชาญ
- Human Resource Development
- Human Resource Management

 

ดร. พัฒนิจ โกญจนาท

วุฒิการศึกษา : พบ.ด.(การบริหารการพัฒนา), สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2540
เบอร์โทรศัพท์ :0-7428-7925
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ความเชี่ยวชาญ

- การจัดการ

 

ดร.ดรณีกร  สุปันตี

วุฒิการศึกษา : Ph.D.(Human Resource Manament),Griffith University,Australia, 2015
เบอร์โทรศัพท์ : 0-7428-7928
E-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ความเชี่ยวชาญ
- Corporate Social Responsibility

- Organizational Commitment
- Employee Benefits

 

ดร.ศิรินุช  ลอยกุลนันท์

วุฒิการศึกษา  : Ph.D.(Management International Business and Strategy) 
University of Reading UK, 2015
เบอร์โทรศัพท์ : 0-7428-7918
E-mail :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ความเชี่ยวชาญ
- การจัดการ

- ธุรกิจระหว่างประเทศ
- ความสามารถในการแข่งขัน

 

อาจารย์กาญจนาถ  จงภักดี

วุฒิการศึกษา  : MA (Human Resource Management),Middlesex University, 2556
เบอร์โทรศัพท์ :0-7428-7911
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ความเชี่ยวชาญ
- การจัดการ

 

ดร.ณติกา  ไชยานุพงศ์ 

วุฒิการศึกษา : Doctor of Philophy Organizational Psychology Alliant International University, USA.
เบอร์โทรศัพท์ : 0-7428-7871
E-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ความเชี่ยวชาญ
- Organizational Psychology
- Business Management

 

อาจารย์สุพิชชา เอกอุรุ

วุฒิการศึกษา  : MLitt (International Business Management), 
 University of St Andrews, 2556
เบอร์โทรศัพท์ :0-7428-7916
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ความเชี่ยวชาญ
- ธุรกิจระหว่างประเทศ

- ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

 

Mr. Yoshifumi Harada

วุฒิการศึกษา :Kanagawa University, Japan Murray State University, U.S.A., 2547
เบอร์โทรศัพท์ : -
E-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ความเชี่ยวชาญ

อยู่ระหว่างจัดทำข้อมูล

 

 

Mr. Tareq Bin Hossain

วุฒิการศึกษา :International Islamic University, Malaysia, 2550
เบอร์โทรศัพท์ : 0-7428-7939
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

ความเชี่ยวชาญ

อยู่ระหว่างจัดทำข้อมูล

 

 

Mr. Arno Immelman 

วุฒิการศึกษา : Master of Science Entrepreneurchip and International Business Northumbria University, United Kingdom.
เบอร์โทรศัพท์ : 0-7428-7958
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

ความเชี่ยวชาญ

อยู่ระหว่างจัดทำข้อมูล