คณาจารย์ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  สาขาวิชาการบัญชี

หัวหน้าภาควิชาการบัญชี/ประธานหลักสูตร

ดร.มัทนชัย สุทธิพันธุ์

วุฒิการศึกษา : Ph.D. (Accounting and Finance), University of Newcastle,Australia, 2555
เบอร์โทรศัพท์ :0-7428-7868
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ความเชี่ยวชาญ
- วิจัยการบัญชี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรษมน บุษบงษ์

วุฒิการศึกษา : บช.ม.(การบัญชีทั่วไป), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2529

เบอร์โทรศัพท์ :0-7428-7893
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ความเชี่ยวชาญ
- ระบบบัญชี
- งบประมาณ
- ระบบงบประมาณ

 

   

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์  บางโชคดี

วุฒิการศึกษา : Ph.D. Accounting, Griffith University, Australia, 2551.

เบอร์โทรศัพท์ :0-7428-7896
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ความเชี่ยวชาญ
- การบัญชี

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลวดี ลิ่มอุสันโน

วุฒิการศึกษา : ปร.ด.(การบัญชี) ม.มหาสารคาม, 2552

เบอร์โทรศัพท์ :0-7428-7892
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ความเชี่ยวชาญ
- การบัญชี

ดร.เอกฤทธิ์  แก้วประพันธ์

วุฒิการศึกษา : DBA(Accounting), Argosy University, USA, 2554

เบอร์โทรศัพท์ :0-7428-7872
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ความเชี่ยวชาญ
- ตลาดทุน
- การกำกับดูแลกิจการ
- คุณภาพกำไร
- การจัดการกำไร

 

อาจารย์วิญชัย อุ่นอดิเรกกุล

วุฒิการศึกษา : บช.ม.(การต้นทุน), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535 

เบอร์โทรศัพท์ :0-7428-7898
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ความเชี่ยวชาญ
- การบัญชี

 

 

อาจารย์ สิทธิ์ชัย ลิมาพร

วุฒิการศึกษา : วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ(ระบบสารสนเทศทางการบัญชี),จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545

เบอร์โทรศัพท์ :0-7428-7901
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ความเชี่ยวชาญ
- การสอบบัญชี
- เทคโนโลยีสารสนเทศ

 

อาจารย์อรอนงค์ สัตยารักษ์

วุฒิการศึกษา : บช.ม. (การบัญชี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547

เบอร์โทรศัพท์ : 0-7428-7908
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ความเชี่ยวชาญ
- การบัญชี

 

 

ดร.จิตติมา  วิเชียรรักษ์ 

วุฒิการศึกษา : Ph.D. Accountancy, RMIT University, Australia, 2561,

เบอร์โทรศัพท์ :0-7428-XXXX
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ความเชี่ยวชาญ
- การบัญชี
- เทคโนโลยีสารสนเทศ

 

 

 

อาจารย์นิตติกร สุวรรณศิลป์

วุฒิการศึกษา : บธ.ม.(การเงิน) , สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , 2552

เบอร์โทรศัพท์ :0-7428-7921
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ความเชี่ยวชาญ
- การบัญชี

 

 

อาจารย์วีระวรรณ  ศิริพงษ์

วุฒิการศึกษา : บัญชีมหาบัณฑิต (บช.ม.), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2556.

เบอร์โทรศัพท์ :0-7428-7909
Email :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ความเชี่ยวชาญ
- การบัญชี

 

 

อาจารย์สุธิรา  ลิ้มรสเจริญ

วุฒิการศึกษา : MSc International Accounting and Finance, University of Strathclyde (2016)

เบอร์โทรศัพท์ :0-7428-7883

Email :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ความเชี่ยวชาญ

อยู่ระหว่างการจัดทำ

 

อาจารย์นิตินันท์  พราหมหันต์

วุฒิการศึกษา : MBus (Accounting), Queensland 
University of Technology (2017)
เบอร์โทรศัพท์ :0-7428-7922

Email :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ความเชี่ยวชาญ

- การบัญชี