บัณฑิตศึกษาวิทยาการจัดการ (โครงการจัดตั้ง)


 

  

นางธนัชม์อณงต์ ล่องเซ่ง
นักวิชาการอุดมศึกษา
หัวหน้าผู้ประสานงานบัณฑิตศึกษาวิทยากาจัดการ (โครงการจัดตั้ง)
0-7428-7861 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

รับผิดชอบ
- งานกำกับดูแล ติดตามและประสานงาน
  ต่างๆ ของสำนักงานบัณฑิตศึกษาฯ
- โครงการศึกษาดูงานต่างประเทศจำนวน
   3 หลักสูตร ได้แก่ M.Acc, M.B.A, M.P.A.
- งานประชุมกรรมการบัณฑิตศึกษาฯ และ
  ประชุมผู้อำนวยการหลักสูตรระดับ
  บัณฑิตศึกษา
- งานกิจกรรมโครงการและกิจกรรมเสริม
   หลักสูตรฯของสำนักงานบัณฑิตศึกษาฯ

 

  

นางสายใจ อนุสาร
นักวิชาการอุดมศึกษา
รองหั
วหน้าผู้ประสานงานบัณฑิตศึกษาวิทยากาจัดการ (โครงการจัดตั้ง)
0-7428-7848 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

 

รับผิดชอบ
งานประสานงานกองทะเบียนและ
  ประมวลผล

 

 

  

นางสาวสุชิรา  แซ่ซิ้ม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
0-7428-7858 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

รับผิดชอบ
- งานประสานงานบัณฑิตวิทยาลัย
- งานวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์
- ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์
 

 

  

นางสาวพิมผกา ศรีไพบูลย์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
0-7428-7854 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

รับผิดชอบ
- งานประชาสัมพันธ์ และวิเทศสัมพันธ์
- ทุนระดับบัณฑิตศึกษายกเว้นทุนอุดหนุน
  ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ และ
  วีซ่านักศึกษาต่างชาติ
- ปรับปรุงหลักสูตร
- การเรียนการสอนอาจารย์พิเศษ
- โครงการศึกษาดูงาน ต่างประเทศ จำนวน
   3 หลักสูตร ได้แก่ IMBA, MBA-MK, Ph.D.

 

 

  

นางสาววราภรณ์ ติ้นกะชาติ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
0-7428-7852 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

รับผิดชอบ
- งานสารบรรณ
- ติดตามและรายงานผล มคอ.
- งานประสานงานกองทะเบียนและ
  ประมวลผล
- การจัดการเรียนการสอนของอาจารย์
  ประจำ