ทำเนียบคณบดี คณะวิทยาการจัดการ

ศ.ดร.ไพบูลย์ ช่างเรียน พ.ศ. 2518-2520         

รศ.ดร.ปรีชา หงษ์ไกรเลิศ พ.ศ.2520-2522       

รศ.ดร.ชวลิต  ศิริภิรมย์   พ.ศ.2522 - 2525

รศ.มนัส  ชัยสวัสดิ์   พ.ศ.2525 - 2529   

ผศ.ทวี  ธนตระกูล พ.ศ.  2529-2537 (2 วาระ)

 ผศ.ดร.สมพร  เฟื่องจันทร์  พ.ศ. 2537- 2541

รศ.สมแก้ว  รุ่งเลิศเกรียงไกร  พ.ศ. 2541-2546 

ผศ.ดร.บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ พ.ศ.2546-2554 (2 วาระ) 

 ผศ.จงพิศ  ศิริรัตน์  พ.ศ. 2554 – 2558

ผศ.ดร.บุษบง  ชัยเจริญวัฒนะ พ.ศ.2558- ปัจจุบัน