- ข้าราชการในหน่วยงานภาครัฐ 
- เจ้าหน้าทืี่ฝ่ายปกครอง
- พนักงานรัฐวิสาหกิจ
- เจ้าหน้าที่บริหารงาน ในหน่วยงานภาครัฐ เช่น กระทรวง กรม
- เจ้าหน้าที่บริหารโครงการหน่วยงานของรัฐ/เอกชน
- เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
- นักวิชาการ นักวิจัย อาจารย์
- พนักกงานในองค์กรอิสระ