หัวหน้างานบัญชีและการเงิน
นักวิเคราะห์บัญชี
ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี
พนักงานบัญชี
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
เจ้าหน้าที่บัญชี (เจ้าหนี้)
เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้
ผู้เชี่ยวชาญสินทรัพย์เพื่อการลงทุน

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี
ผู้บริหารฝ่ายบัญชีต้นทุน
ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี
ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน
ผู้ตรวจสอบภายใน
เจ้าหน้าที่บัญชีโครงการ
ที่ปรึกษาด้านภาษี
VP – Accounting and Finance