ผู้ตรวจสอบระบบสารสนเทศ
นักวิเคราะห์ และออกแบบระบบ
ผู้ทดสอบ และควบคุมคุณภาพระบบ
ที่ปรึกษาทางด้านระบบวางแผนทรัพากรวิสาหกิจ
ผู้ดูแล และจัดการฐานข้อมูล
นักพัฒนาซอฟต์แวร์
ผู้ดูแลระบบเครื่อข่าย