- ผู้จัดการฝ่ายบุคคล
- ผู้จัดการฝ่ายการค้าระหว่างประเทศ
- นักวิจัยและนักพัฒนา
- นักวิเคราะห์และบริหารองค์กร
- นักประชาสัมพันธ์
- นักการขาย
- พนักงานบริการ
- นักวิชาการและอาจารย์
อาชีพอิสระ