ผู้จัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ(PEO)
 ผู้ปฎิบัติงานประชุมนานาชาติ (PCO)
 ผู้ปฎิบัติงานในศูนย์การประชุมและแสดงสินค้า
 ผู้ออกแบบและจัดประชุมนานาชาติ (Organizer)
 มัคคุเทศก์
 อาชีพอิสระ