ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการส่วนงานทรัพยากรมนุษย์
HR / Administrative Office
ผู้จัดการ/ ผู้อำนวยการส่วนงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ผู้จัดการแผนกทรัพยากรมนุษย์
เจ้าหน้าที่บุคคล (สรรหาพนักงาน)
ผู้อำนวยการฝ่ายอบรม
รองผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์