อาชีพในสายงานการตลาด

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาด
ผู้ช่วยอำนวยการฝ่ายขายและการตลาด
ผู้จัดการบริหารตราสินค้า
เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
ผู้จัดการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ฝ่ายเนื้อหาดิจิตอล
ผู้จัดการสำนักงานโมเดิร์นเทรด
เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด

ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด
พนักงานฝ่ายการตลาด
พนักงานวิจัยทางการตลาด
ผู้วางแผนกลยุทธ์สื่อและโฆษณา
ผู้จัดการฝ่ายสินค้า
ผู้จัดการธุรกิจค้าปลีก
รองผู้บริหารระดับสูงฝ่ายขายและการตลาด
ผู้จัดการฝ่ายสินค้า