หลักสูตรระดับปริญญาตรี ผ่านการรับรอง อ่านรายละเอียด

       คณะวิทยาการจัดการ เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี  เพื่อผลิตบัณฑิตด้วยหลักสูตรที่ทันสมัยที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม พัฒนาให้บัณฑิตพร้อมทำงาน มีคุณธรรม จริยธรรม โดยบุคลากรมืออาชีพ และเป็นที่ยอมรับในระดับอาเซียน ด้านบริหารธุรกิจ บริหารรัฐกิจ การบัญชี และบูรณาการสู่การเรียนการสอน  แบ่งออกเป็น 9 หลักสูตร ดังนี้

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต แบ่งออกเป็น 7 สาขาวิชา  

สาขาวิชาการเงิน ศึกษาเกี่ยวกับการบริหารการเงิน หลักการลงทุน การบริหารสินเชื่อ การวิเคราะห์หลักทรัพย์ การบริหารสถาบันการเงิน การเงินระหว่างประเทศ การบริหารโครงการธุรกิจ  สัมมนาทางการเงิน

หลักสูตรการศึกษา

อาชีพอนาคต

คณาจารย์

 

สาขาวิชาการตลาด ศึกษาเกี่ยวกับการบริหารการตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค การวิจัยตลาด การบริหารการขาย การวิเคราะห์เชิงปริมาณสำหรับการตลาด กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด นโยบายผลิตภัณฑ์ราคา การตลาดสินค้าระหว่างประเทศ ปัญหาการตลาด การสื่อสารทางการตลาด กลยุทธ์การตลาดเพื่อการแข่งขัน การบริหารการขาย

หลักสูตรการศึกษา

อาชีพอนาคต

คณาจารย์

 

สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์  ศึกษาเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์  การติดต่อสื่อสารทางธุรกิจ การวางแผนอัตรากำลัง ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ  กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ จริยธรรมทางธุรกิจ

หลักสูตรการศึกษา

อาชีพอนาคต

คณาจารย์

 

สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ศึกษาเกี่ยวกับพื้นฐานระบบสารสนเทศ การโปรแกรมเชิงตรรกะและโครงสร้างข้อมูล การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์  การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์และออกแบบระบบ การบริหารโครงการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ  การฝึกงานระบบสารสนเทศ 

หลักสูตรการศึกษา

อาชีพอนาคต

คณาจารย์

 

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ศึกษาเกี่ยวกับการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  การวิเคราะห์เชิงปริมาณสำหรับการจัดการโลจิสติกส์ การขนส่งและการกระจายสินค้า การวางแผนอุปสงค์และสินค้าคงคลัง การบริหารการจัดหา การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ ธุรกิจพาณิชยนาวี การฝึกงานทางด้านโลจิสติกส์  การจัดการคลังสินค้า กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์ สัมมนาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

หลักสูตรการศึกษา

อาชีพอนาคต

คณาจารย์

 

สาขาวิชาการจัดการประชุมนิทรรศการ และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล ศึกษาเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นในอุตสาหกรรมไมซ์  การจัดการประชุมและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล  ความรู้เบื้องต้นในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว การจัดการนิทรรศการ  โลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมไมซ์

หลักสูตรการศึกษา

อาชีพอนาคต

คณาจารย์

 

สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ศึกษาเกี่ยวกับการจัดการองค์กรธุรกิจ พฤติกรรมองค์การ การบริหารการเงิน การบริหารการตลาด ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ การตัดสินใจทางการบริหาร การจัดการเปรียบเทียบ สัมมนาปัญหาการจัดการทางธุรกิจ การจัดการธุรกิจขนาดย่อ

หลักสูตรการศึกษา

อาชีพอนาคต

คณาจารย์

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
จัดการเรียนการสอนทางด้าน บัญชี สำหรับหลักสูตรบัญชีบัณฑิต เพื่อผลิตบัณฑิตไปประกอบวิชาชีพบัญชี เช่น ผู้ทำบัญชี ผู้สอบบัญชี และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชี หลักสูตรที่เปิดสอน

สาขาวิชาการบัญชี  ศึกษาเกี่ยวกับหลักการบัญชี การบัญชีกลาง การบัญชีชั้นสูง การบัญชีต้นทุน การบัญชีธนาคาร การบัญชีรัฐบาล การบัญชีภาษีอากร การสอบบัญชี ปัญหาการสอบบัญชี ระบบสารสนเทศทางการบัญชี การวางแผนและควบคุมกำไร การวิจัยทางการบัญชี

หลักสูตรการศึกษา

อาชีพอนาคต

คณาจารย์

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

สาขารัฐประศาสนศาสตร์ ศึกษาเกี่ยวกับการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การสรรหาและการคัดเลือกการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การประเมินผลการปฏิบัติงานและค่าตอบแทน แรงงานสัมพันธ์ เทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรมนุษย์ หัวข้อพิเศษทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การวางแผนกลยุทธ์ การวิเคราะห์นโยบาย การจัดทำและวิเคราะห์โครงการ การบริหารโครงการ การประเมินผลโครงการ หัวข้อพิเศษทางนโยบายสาธารณะและการวางแผน การวางแผนและการจัดการระดับท้องถิ่น อัตลักษณ์และกลยุทธ์การจัดการชุมชน การคลังท้องถิ่น การปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ หัวข้อพิเศษทางการจัดการและการปกครองท้องถิ่น การวางแผนและการจัดการระดับท้องถิ่น อัตลักษณ์และกลยุทธ์การจัดการชุมชน การคลังท้องถิ่น การปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ หัวข้อพิเศษทางการจัดการและการปกครองท้องถิ่น การประเมินผลองค์การ การพัฒนาองค์การและการเปลี่ยนแปลง การบัญชีเพื่อการจัดการ การจัดการเชิงกลยุทธ์สำหรับภาครัฐ หัวข้อพิเศษทางองค์การและการจัดการ

หลักสูตรการศึกษา

อาชีพอนาคต

คณาจารย์

 

รายละเอียดการรับนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาการจัดการ ม.อ. ประจำปีการศึกษา 2561